Học tiếng Hàn không khó

spot_img

Viết chương trình in toàn bộ dãy các số tự nhiên từ 1 đến 100 trên một hàng ngang

Tặng cô 5 sao nha!

Để viết chương trình in toàn bộ dãy các số tự nhiên từ 1 đến 100 trên một hàng ngang, ta có thể sử dụng một vòng lặp for để duyệt qua các số từ 1 đến 100.

Trong mỗi lần lặp, ta in ra số hiện tại kèm theo một khoảng trắng để phân cách. Sau khi kết thúc vòng lặp, ta in ra một ký tự xuống dòng để hoàn thành chương trình.

Dưới đây là các ví dụ các em cùng tham khảo nhé!

Chương trình Pascal in toàn bộ dãy các số tự nhiên từ 1 đến 100

Ví dụ 1

program in100;

var
i: integer;

begin
i := 1;
while i <= 100 do
begin
write(i, ' ');
i := i + 1;
end;
end

Giải thích chương trình

Chương trình này sử dụng biến i để lưu trữ giá trị của các số trong dãy. Trong vòng lặp while, chương trình in ra giá trị của biến i sử dụng hàm write, sau đó tăng giá trị của biến i lên 1 đơn vị.

Vòng lặp sẽ tiếp tục cho đến khi giá trị của biến i đạt tới giá trị 100. Cuối cùng, chương trình sẽ kết thúc.

Ví dụ 2

program in_day_so_tu_nhien;
var
i: integer;
begin
for i := 1 to 100 do
begin
write(i, ' ');
end;
readln;
end.

Giải thích chương trình

Chương trình này sử dụng vòng lặp for để lặp lại các giá trị từ 1 đến 100 và sử dụng hàm write để in giá trị đó ra màn hình. Hàm write sẽ in giá trị số tự nhiên theo thứ tự từ trái sang phải và cách nhau bởi một khoảng trắng.

Sau khi in xong dãy số, chương trình sẽ dừng lại và đợi người dùng nhấn Enter để thoát.

Ví dụ 3

program in_day_so_tu_nhien;
var
n, i: integer;
begin
write('Nhap vao so nguyen n: ');
readln(n);
write('Day so tu nhien tu 1 den ', n, ' la: ');
for i := 1 to n do
begin
write(i, ' ');
end;
readln;
end.

Giải thích chương trình

Đây là một ví dụ về chương trình Pascal phức tạp hơn, nó cho phép người dùng nhập vào một giá trị n và in ra các số tự nhiên từ 1 đến n trên một hàng ngang

Chương trình này sử dụng hàm readln để yêu cầu người dùng nhập vào giá trị n từ bàn phím. Sau đó, chương trình sử dụng hàm write để in ra thông báo cho người dùng biết dãy số tự nhiên từ 1 đến n sẽ được in ra.

Tiếp theo, chương trình sử dụng vòng lặp for để lặp lại các giá trị từ 1 đến n và sử dụng hàm write để in giá trị đó ra màn hình. Cuối cùng, chương trình sẽ dừng lại và đợi người dùng nhấn Enter để thoát.

Với chương trình này các em có thể cho input đầu vào là số lượng số tự nhiên cần in ra màn hình luôn.

Chương trình Python in toàn bộ dãy các số tự nhiên từ 1 đến 100

Ví dụ 1

for i in range(1, 101):
print(i, end=" ")

Giải thích chương trình

Chương trình này sử dụng vòng lặp for để lặp lại các giá trị từ 1 đến 100 và sử dụng hàm print để in giá trị đó ra màn hình. Tham số end=” ” được sử dụng để định dạng in ra các số trên cùng một hàng ngang. Sau khi in xong dãy số, chương trình sẽ kết thúc.

Ví dụ 2

n = int(input("Nhap vao so nguyen n: "))
for i in range(1, n+1):
print(i, end=" ")

Giải thích chương trình

Chương trình này sử dụng hàm input để yêu cầu người dùng nhập vào giá trị n từ bàn phím. Sau đó, chương trình sử dụng vòng lặp for để lặp lại các giá trị từ 1 đến n và sử dụng hàm print để in giá trị đó ra màn hình.

Tham số end=” ” được sử dụng để định dạng in ra các số trên cùng một hàng ngang. Cuối cùng, chương trình sẽ kết thúc.

Nhìn chung, các lệnh của Python đơn giản và dễ hơn Pascal rất nhiều. Tuy không học nhưng cô muốn giới thiệu để các em biết. Nếu thích các em có thể tìm hiểu và học chuyên sâu hơn về ngôn ngữ này.

Cô giáo Bảo Như
Cô giáo Bảo Nhưhttps://thihocki.edu.vn
Tôi là một giáo viên hiện đang công tác tại một trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục và có hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy. Tôi đam mê nghề giáo và luôn cố gắng tìm kiếm những phương pháp giảng dạy mới để giúp học sinh hiểu bài tốt hơn và phát triển toàn diện về mặt trí tuệ cũng như tinh thần. Tôi tin rằng, giáo dục là chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề xã hội và tôi luôn cố gắng góp phần vào sự phát triển của đất nước thông qua công tác giảng dạy. Ngoài ra, tôi còn đam mê viết lách và thích đọc sách để cập nhật kiến thức mới.

- Advertisement -