Học tiếng Hàn không khó

spot_img

Từ khóa của chương trình con là?

Tặng cô 5 sao nha!

Chương trình con được định nghĩa bằng từ khóa và có thể có các tham số đầu vào và giá trị trả về.

Vậy từ khóa của chương trình con là gì? Cô vừa mới dạy tới bài này sáng hôm nay, các em thử trả lời câu hỏi này nhé!

Từ khóa của chương trình con là:

A. Procedure.

B. Function.

C. Program.

D. Procedure và function.

Đáp án đúng: D

Từ khóa của chương trình còn là Procedure và function.

Giải thích đáp án

Từ khóa của chương trình con trong Pascal là “procedure” và “function”.

Chương trình con là một chương trình nhỏ được định nghĩa bên trong một chương trình lớn hơn. Nó có thể được gọi lại nhiều lần trong chương trình chính hoặc các chương trình khác. Chương trình con giúp giảm thiểu việc lặp lại mã nguồn và làm cho chương trình dễ đọc hơn.

Có hai loại chương trình con phổ biến là thủ tục (procedure) và hàm (function). Thủ tục thực hiện một tác vụ cụ thể nhưng không trả về giá trị. Hàm cũng thực hiện một tác vụ cụ thể nhưng có thể trả về một giá trị.

Từ khóa “procedure” được sử dụng để định nghĩa các chương trình con không trả về giá trị, trong khi đó từ khóa “function” được sử dụng để định nghĩa các chương trình con có thể trả về giá trị.

Cả hai từ khóa này đều cho phép lập trình viên tạo ra các đoạn mã độc lập, có thể được sử dụng lại trong nhiều vị trí khác nhau trong chương trình hoặc trong các chương trình khác.

chương trình con kiểm tra số nguyên tố

Ví dụ chương trình con sử dụng từ khóa procedure

program ThongTinNguoi;

type
Nguoi = record
ten: string;
tuoi: integer;
diaChi: string;
end;

procedure InThongTinNguoi(nguoi: Nguoi);
begin
writeln('Ten: ', nguoi.ten);
writeln('Tuoi: ', nguoi.tuoi);
writeln('Dia chi: ', nguoi.diaChi);
end;

var
nguoi: Nguoi;

begin
nguoi.ten := 'Nguyen Van A';
nguoi.tuoi := 30;
nguoi.diaChi := 'Ha Noi, Viet Nam';

InThongTinNguoi(nguoi);

readln;
end.

Chương trình trên sử dụng từ khóa “procedure” để định nghĩa chương trình con “InThongTinNguoi”, có tham số là một đối tượng kiểu “Nguoi”. Chương trình con này được sử dụng để in ra thông tin về một người bao gồm tên, tuổi và địa chỉ.

Trong phần chính của chương trình, chúng ta định nghĩa một đối tượng “nguoi” kiểu “Nguoi”, sau đó gán giá trị cho các trường tương ứng. Sau đó, chúng ta gọi chương trình con “InThongTinNguoi” và truyền đối tượng “nguoi” vào để in ra thông tin về người này.

Khi chạy chương trình, kết quả sẽ in ra thông tin về người được định nghĩa trong phần chính của chương trình, bao gồm tên, tuổi và địa chỉ.

Ví dụ chương trình con sử dụng từ khóa function

program TinhTong;

function Tong(a, b: Integer): Integer;
begin
Tong := a + b;
end;

var
x, y: Integer;

begin
writeln('Nhap hai so nguyen: ');
readln(x, y);

writeln('Tong cua ', x, ' va ', y, ' la: ', Tong(x, y));

readln;
end.

Chương trình trên sử dụng từ khóa “function” để định nghĩa chương trình con “Tong”, có hai tham số đầu vào là hai số nguyên “a” và “b”. Chương trình con này được sử dụng để tính tổng của hai số nguyên và trả về kết quả dưới dạng một số nguyên.

Trong phần chính của chương trình, chúng ta đọc vào hai số nguyên “x” và “y” từ bàn phím, sau đó gọi chương trình con “Tong” và truyền giá trị của “x” và “y” vào để tính tổng. Kết quả được in ra màn hình bằng cách sử dụng hàm “writeln”.

Khi chạy chương trình, chúng ta sẽ được yêu cầu nhập hai số nguyên từ bàn phím, sau đó chương trình sẽ tính tổng của hai số này bằng cách gọi chương trình con “Tong”. Kết quả sẽ được in ra màn hình dưới dạng một số nguyên, là tổng của hai số được nhập vào.

FAQs

Cấu trúc của chương trình con gồm mấy phần?

Chương trình con trong lập trình thường bao gồm 3 phần chính. Phần tiêu đề chứa tên của chương trình con và khai báo các tham số. Thân chương trình là phần thực hiện các công việc cần thiết và trả về kết quả (nếu có). Phần kết thúc đánh dấu kết thúc của chương trình con.

Lợi ích của chương trình con là gì?

Sử dụng chương trình con trong lập trình giúp tối ưu hoá việc sử dụng lại mã lệnh, dễ bảo trì, đơn giản hóa mã lệnh, phân chia công việc và tăng tốc độ xử lý của chương trình chính. Vì vậy, chương trình con là một công cụ hữu ích để giúp lập trình viên tăng hiệu quả làm việc và giảm thời gian hoàn thành dự án.

Cô giáo Bảo Như
Cô giáo Bảo Nhưhttps://thihocki.edu.vn
Tôi là một giáo viên hiện đang công tác tại một trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục và có hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy. Tôi đam mê nghề giáo và luôn cố gắng tìm kiếm những phương pháp giảng dạy mới để giúp học sinh hiểu bài tốt hơn và phát triển toàn diện về mặt trí tuệ cũng như tinh thần. Tôi tin rằng, giáo dục là chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề xã hội và tôi luôn cố gắng góp phần vào sự phát triển của đất nước thông qua công tác giảng dạy. Ngoài ra, tôi còn đam mê viết lách và thích đọc sách để cập nhật kiến thức mới.

- Advertisement -