Học tiếng Hàn không khó

spot_img

Kiểu dữ liệu nào sau đây lưu trữ được kết quả của chương trình khi tắt máy?

Tặng cô 5 sao nha!

Trong Pascal, các kiểu dữ liệu lưu trữ được kết quả của chương trình khi tắt máy là các kiểu dữ liệu lưu trữ ngoài RAM. Các kiểu dữ liệu trong RAM như biến hay mảng chỉ lưu trữ được trong thời gian chạy của chương trình và sẽ bị mất khi chương trình kết thúc hoặc máy tính tắt nguồn.

Từ kiến thức này, hãy trả lời câu hỏi dưới đây nhé!

Kiểu dữ liệu nào sau đây lưu trữ được kết quả của chương trình khi tắt máy?

A. Kiểu mảng.

B. Kiểu tệp.

C. Kiểu xâu.

D. kiểu logic.

Đáp án đúng: B

Kiểu tệp sẽ lưu trữ được kết quả của chương trình khi tắt máy. Giải thích chi tiết cho đáp án sẽ có ở phần dưới đây.

Đây là một câu hỏi khá thú vị trong chương trình tin học lớp 11.

Giải thích đáp án

Trong Pascal, các kiểu dữ liệu lưu trữ được kết quả của chương trình khi tắt máy là các kiểu dữ liệu lưu trữ ngoài RAM như tệp tin (file). Các kết quả tính toán có thể được lưu vào tệp tin và đọc lại trong lần chạy tiếp theo của chương trình.

Các kiểu dữ liệu trong RAM như biến hay mảng chỉ lưu trữ được trong thời gian chạy của chương trình và sẽ bị mất khi chương trình kết thúc hoặc máy tính tắt nguồn.

Kiểu tệp trong Pascal được sử dụng để lưu trữ dữ liệu ngoài bộ nhớ RAM của máy tính, ví dụ như lưu trữ các giá trị kết quả của chương trình. Khi ta sử dụng kiểu tệp để lưu trữ kết quả, các giá trị này sẽ được ghi vào tệp trên ổ đĩa cứng của máy tính.

Kiểu dữ liệu nào sau đây lưu trữ được kết quả của chương trình khi tắt máy?

Tệp tin có thể lưu trữ nhiều loại dữ liệu khác nhau, từ kiểu kí tự cho đến kiểu số thực. Khi ta lưu trữ kết quả của chương trình vào một tệp tin, các giá trị này sẽ được ghi dưới dạng văn bản hoặc nhị phân (binary).

Khi ta chạy lại chương trình và muốn sử dụng các giá trị đã lưu trữ trong tệp tin, ta có thể đọc các giá trị này từ tệp tin và gán cho các biến tương ứng trong chương trình.

Vì vậy, kiểu tệp sẽ lưu trữ được kết quả của chương trình khi tắt máy bởi vì các giá trị đã được ghi vào tệp tin và sẽ không bị xóa mất khi ta tắt máy tính. Ta có thể đọc lại các giá trị này từ tệp tin và tiếp tục xử lý chúng trong chương trình.

Tóm lại, để lưu trữ được kết quả của chương trình ta phải sử dụng các kiểu dữ liệu lưu trữ ngoài RAM, và kiểu tẹp là 1 trong những kiểu dữ liệu đó.

Ví dụ về cách khai báo và sử dụng kiểu tệp

Trong Pascal, kiểu tệp được sử dụng để lưu trữ và xử lý các tệp tin. Để khai báo một biến kiểu tệp, ta sử dụng từ khóa “file” và đặt tên biến sau đó. Ví dụ:

var
f: file of Integer;

Trong đoạn mã trên, chúng ta đã khai báo một biến tên là “f” kiểu tệp với các phần tử là số nguyên.

Để mở tệp tin để đọc hoặc ghi, ta sử dụng hàm “Assign” để chỉ định đường dẫn của tệp tin và tác vụ cần thực hiện. Ví dụ:

Assign(f, 'filename.dat');
Reset(f); // Mở tệp tin để đọc

Trong đoạn mã trên, chúng ta đã chỉ định tên tệp tin là “filename.dat” và mở nó để đọc bằng cách sử dụng hàm “Reset”.

Để đọc dữ liệu từ tệp tin, ta sử dụng hàm “Read”. Ví dụ:

var
x: Integer;
begin
while not Eof(f) do // Kiểm tra xem đã đọc đến cuối tệp tin chưa
begin
Read(f, x); // Đọc dữ liệu từ tệp tin vào biến x
// Thực hiện các tác vụ khác với biến x
end;
end.

Trong đoạn mã trên, chúng ta đã sử dụng vòng lặp để đọc dữ liệu từ tệp tin cho đến khi đọc đến cuối tệp. Hàm “Read” được sử dụng để đọc dữ liệu từ tệp tin và lưu trữ vào biến “x”.

Sau khi thực hiện xong các tác vụ với tệp tin, chúng ta cần đóng tệp bằng cách sử dụng hàm “Close”. Ví dụ:

Close(f); // Đóng tệp tin

Đoạn mã trên được sử dụng để đóng tệp tin “f” sau khi đã hoàn thành các tác vụ với nó.

Dưới đây là một đoạn mã hoàn chỉnh về ví dụ khai báo kiểu tệp và sử dụng nó để đọc dữ liệu từ tệp tin:


program TestFile;

var
f: file of Integer;
x: Integer;

begin
Assign(f, 'filename.dat');
Reset(f);

while not Eof(f) do
begin
Read(f, x);
writeln(x);
end;

Close(f);
readln;
end.

Trong đoạn mã trên, chúng ta đã khai báo một biến kiểu tệp có tên là “f” và một biến kiểu số nguyên có tên là “x”. Sau đó, chúng ta đã sử dụng hàm “Assign” để chỉ định tên tệp tin cần mở, và hàm “Reset” để mở tệp tin để đọc.

Trong vòng lặp, chúng ta đã sử dụng hàm “Read” để đọc dữ liệu từ tệp tin vào biến “x” và sử dụng lệnh “writeln” để hiển thị giá trị của biến đó trên màn hình.

Sau khi hoàn thành việc đọc dữ liệu từ tệp tin, chúng ta đã sử dụng hàm “Close” để đóng tệp tin.

Cô giáo Bảo Như
Cô giáo Bảo Nhưhttps://thihocki.edu.vn
Tôi là một giáo viên hiện đang công tác tại một trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục và có hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy. Tôi đam mê nghề giáo và luôn cố gắng tìm kiếm những phương pháp giảng dạy mới để giúp học sinh hiểu bài tốt hơn và phát triển toàn diện về mặt trí tuệ cũng như tinh thần. Tôi tin rằng, giáo dục là chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề xã hội và tôi luôn cố gắng góp phần vào sự phát triển của đất nước thông qua công tác giảng dạy. Ngoài ra, tôi còn đam mê viết lách và thích đọc sách để cập nhật kiến thức mới.

- Advertisement -