Tin học

Viết chương trình in toàn bộ dãy các số tự nhiên từ 1 đến 100 trên một hàng ngang

Để viết chương trình in toàn bộ dãy các số tự nhiên từ 1 đến 100 trên một hàng ngang, ta có thể sử...

Để ghi kết quả vào tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục?

Có thể sử dụng thủ tục "Append" để chỉ định tệp nào cần ghi kết quả vào, thủ tục này sẽ mở tệp tin...

Kiểu dữ liệu nào sau đây lưu trữ được kết quả của chương trình khi tắt máy?

Trong Pascal, các kiểu dữ liệu lưu trữ được kết quả của chương trình khi tắt máy là các kiểu dữ liệu lưu trữ...

Cho biết biến cục bộ được dùng trong chương trình nào?

Biến cục bộ là một biến được khai báo trong một phạm vi nhất định và chỉ có thể truy cập được trong phạm...

Từ khóa của chương trình con là?

Chương trình con được định nghĩa bằng từ khóa và có thể có các tham số đầu vào và giá trị trả về. Vậy từ...

Lợi ích của việc sử dụng chương trình con là gì?

Một chương trình con thường được sử dụng để thực hiện một tác vụ nhất định và giúp tách chương trình thành các phần...

Khi cần gọi thực hiện chương trình con nên chọn phương án nào sau đây?

Chương trình con là một đoạn mã được viết trong chương trình chính, nhằm thực hiện một tác vụ cụ thể. Vậy để gọi thực...

Các biến của chương trình con là:

Chương trình con có thể nhận đầu vào từ chương trình chính và trả về kết quả sau khi thực hiện xong tác vụ...

Phát biểu nào sau đây đúng về mảng một chiều?

Trong ngôn ngữ lập trình, mảng một chiều là kiểu dữ liệu đơn giản và có trong nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. Cô...

Đăng ký theo dõi

Bài viết mới