Tag: Lớp 8

Khí oxi nặng hơn không khí bao nhiêu lần?

Công thức hóa học của khí oxi là O2 và so với không khí thì khí Oxi nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần....

Worldwide News, Local News in London, Tips & Tricks