Tag: Lớp 12

Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là?

Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là các chất hữu cơ có khả năng hấp...

Sự kiện nào dưới đây gắn liền với ngày 24 tháng 10 năm 1945?

Bản Hiến chương Liên hợp quốc là văn bản quy định các mục đích, nguyên tắc và cơ cấu của tổ chức này. Bản...

Tại sao vùng Tây Nguyên có mức độ tập trung công nghiệp thấp?

Tây Nguyên có mức độ tập trung công nghiệp thấp, nhưng đó không phải là điều xấu. Tây Nguyên còn giữ được nét đẹp...

Một trong những vấn đề lớn đối với việc phát triển rừng ở Tây Nguyên là gì?

Việc phát triển rừng ở Tây Nguyên không chỉ mang lại lợi ích cho kinh tế - xã hội mà còn góp phần bảo...

Biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả ngành trồng trọt ở các đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ là?

Ngành trồng trọt ở các đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ là một ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam. Các đồng...

Sự phân bố các nhà máy điện của nước ta có đặc điểm chung là?

Sự phân bố các nhà máy điện của nước ta là một vấn đề quan trọng và thú vị. Các nhà máy điện được...

Worldwide News, Local News in London, Tips & Tricks