Tag: Lớp 11

Sinh sản vô tính là gì? Các hình thức và ứng dụng của sinh sản vô tính

Ở động vật và thực vật, có 2 loại sinh sản đó là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. Trong chương...

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản?

Sinh sản vô tính là một hình thức sinh sản mà không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng để tạo ra...

Tác dụng của hoocmôn sinh trưởng GH là?

Hormone sinh trưởng GH có vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng và phát triển của cơ thể, đặc biệt là xương...

Phát triển của cơ thể động vật bao gồm?

Phát triển cơ thể của động vật bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau. Trong quá trình phát triển, động vật phải trải qua...

Worldwide News, Local News in London, Tips & Tricks