Lịch sử

Ba đồng chí lớp đầu tiên của đoàn hy sinh tại Liên Xô được nhà nước Liên Xô trao tặng huân chương gì?

Ba đồng chí lớp đầu tiên của Đoàn hy sinh tại Liên Xô là Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất và Lý Anh Tự. Ba...

Năm 1920 Nguyễn Ái Quốc có đóng góp nào sau đây đối với cách mạng Việt Nam?

Nguyễn Ái Quốc tên thật là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại Nghệ An. Từ năm 1911 đến năm...

Ngày 17 tháng 1 năm 1960 tại bến tre nổ ra phong trào đấu tranh nào?

Phong trào Đồng Khởi là một cuộc khởi nghĩa của nhân dân miền Nam Việt Nam chống lại chính quyền thuộc địa Pháp vào...

Năm 1986 việt nam bắt đầu công cuộc đổi mới trong bối cảnh nào sau đây?

Cuộc đổi mới là một sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam, bắt đầu từ năm 1986 và tiếp tục cho đến...

Đăng ký theo dõi

Bài viết mới